Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, March 18, 2022

“Duyên”

Duyên”
 
  Đời  vốn vô thường chiêm nghiệm  ra
      Thân bằng quyến thuộc gặp rồi xa
Đồng thanh tương ứng theo hoàn cảnh
      Đồng khí tương cầu  thêm mặn mà
Tan hợp hợp tan dài ngắn hạn
    Kết   giao giao kết cũng phôi pha
Tuổi vàng  thời điểm bạn bè hiếm
    Thế thái nhân tình biết bỏ qua.
…      

      Thân quyến anh em giòng máu hòa 
  Vô duyên  khắc khẩu lắm phiền hà   
        Hữu duyên  gắn bó  thời gian điểm 
  Xa mặt cách lòng  hết thiết tha
         Hội ngộ do  duyên ràng buộc cả
   Cơ duyên chấm  dứt ắt  rời ta
        Chia ly xum họp tùy duyên cả
    Duyên hết  tình thâm  mất đậm đà
                
Mar.18/.22

Hoa đẹp được 10 ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: