Archive for December, 2018

Con chốt quí

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, December 30, 2018

Dư đồ Việt.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, December 30, 2018

Mùa lễ hội vào đông

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, December 18, 2018

Hồng ân mùa Giáng sinh

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, December 18, 2018

Khấn nguyện

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, December 16, 2018

 Tuyết rơi ban ngày.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, December 16, 2018

Thời hạ nguyên đó ư?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 14, 2018

Hoài niệm về Vienna,Austria

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, December 6, 2018

Con đường nào…?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, December 1, 2018