Archive for October, 2015

Quét lá cuối thu

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, October 21, 2015

Buông…

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, October 16, 2015

Hoạ Thơ 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, October 8, 2015

Tri ân…

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, October 7, 2015

Thơ trên Bờ biển lạ, tác giả Thiên thu

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, October 3, 2015

Trăng máu ???

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, October 1, 2015