Archive for December, 2017

Đường về nguồn

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, December 30, 2017

Dư đồ Việt.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 29, 2017

Hoàng hôn—trên núi Cypress ,N.Vancouver

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, December 27, 2017

Hoàng hôn đông 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, December 25, 2017

Merry Christmas 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, December 25, 2017

Tiếng gẩm tuổi trẻ

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, December 23, 2017

Trở lại

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 22, 2017

Mưa đóng băng. The freezing rain.the ice storm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, December 22, 2017

Tuyết gặp mưa.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, December 21, 2017

Thánh ca mùa đông

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, December 20, 2017