Archive for January, 2021

Nhỡ tàu …

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, January 29, 2021

Bầy chim sẻ ngày đông

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, January 27, 2021

Đồ mã

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, January 25, 2021

Lễ nhậm chức kỳ quặc

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, January 21, 2021

Đông vắng tuyết

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, January 21, 2021

Kỳ vọng 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, January 19, 2021

Hệ lụy lẫn thách đố năm chuột

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, January 11, 2021

Thách đố ..vô hình

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, January 9, 2021

Mưa đông chêm covit tàu

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, January 5, 2021

Bước ngoặc thế giới

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, January 3, 2021