Công Đức Song Thân–Give thank to the parent.

image

Công Đức sinh thành.

     “Công cha như núi Thái sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” 

Ca dao Việt nam nước ta. 

Lời dạy hiếu đễ mẹ cha lưu truyền .

 Người ơi ! ghi khắc lời trên . 

Đó là bổn phận vững bền cao thâm . 

Một trong bốn dạy tứ ân. 

Công lao sinh dưỡng ươm mầm tinh hoa. 

Đường đời gió bão mưa sa. 

Khó nhọc cực khổ trãi qua nhiều lần .

 Vì con khuya sớm tảo tần . 

Lo con đầy đủ hai thân sẵn sàng . 

Vào đời con đạt cao sang 

Công thành danh toại nào màng đáp ân . 

Là người theo dấu thánh nhân . 

Hiếu thảo cha mẹ được ân đức Trời .

Mây Bắc Mỹ

11/2/13.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: