Archive for the ‘Thi tập. Cỏ Độc’ Category

Con cù múa rối

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, October 15, 2017

Lộ chân tướng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, September 20, 2017

Vũng lầy .

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, July 21, 2017

Chân dung lãnh đạo

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, July 11, 2017

Thổ tả

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, July 4, 2017

Pháp đình nô dịch

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, July 3, 2017

 Cáo Hồ 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, May 19, 2017

Trồng người

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, May 18, 2017

Tháng tư đen VN

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, April 24, 2017

Nhận định : dị biệt

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Sunday, April 2, 2017