Archive for January, 2015

Thác Bản Giốc ,VN

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, January 30, 2015

Đốt chuột Cộng 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, January 23, 2015

Tôi yêu quê tôi. Ns Trịnh Hưng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, January 19, 2015

Hà Nội ngăy tháng cũ . Song Ngọc

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, January 17, 2015

Một sáng Mùa đông Coquitlam .

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, January 14, 2015

Kinh doanh của đảng

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, January 13, 2015

Toronto New Year countdown 2015

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, January 2, 2015