Archive for April, 2016

Dã hành

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 28, 2016

Vỡ tổ

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Wednesday, April 27, 2016

Trăng tù CĐ Lửa tù của Đình Đại

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 26, 2016

Tình người lưu vong

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 14, 2016

The boat people

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Saturday, April 9, 2016

Tuyết tháng tư

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 7, 2016

Đón Tuyết đêm

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 5, 2016

Tuyết đêm Xuân 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, April 4, 2016

Tĩnh tọa ( thất chân nhân quả)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, April 1, 2016

Phiếm Thơ 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Friday, April 1, 2016