Archive for April, 2019

Từ ngày đó..Quốc hận VN (30/4/1975)

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 30, 2019

Đại thắng chi đây?

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Thursday, April 25, 2019

Hiệp định Paris 1973 : trò tháu cáy phe CS 

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 16, 2019

Tiễn biệt Lý Tống

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Monday, April 8, 2019

Vườn đào.

Posted by: Mây Bắc Mỹ on Tuesday, April 2, 2019