Posted by: Mây Bắc Mỹ | Saturday, October 3, 2020

Thời mù đạo…?

TC chủ mưu dùng Vũ khí sinh học uy hiếp các nước để thống trị  thế giới? 
Thời mù đạo…? 

   Sàng lọc trước khi thánh đức trào

          Địa cầu đào thải diễn ra sao?

   Đây màn nhân quả tức thời khảo ?

          Địa ngục mở toang quỉ xổ rào

   Bè lũ vô thần lộ diện mạo

          Tập đoàn đầu xỏ ngông cuồng lao

   Chánh tà hỗn độn vở tuồng tráo  

           Vật dục lợi danh cạm bẫy chào 

    Nhiễu quái rủ rê tội lỗi tạo

            Nhân gian vướng mắc ác leo cao 

     Hạ nguyên đoạn cuối thời mù đạo

            Thiện ác mập mờ tri thức chao    

Oct.3/.20


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: