Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, May 10, 2019

Dịch nạn bá nháo


     Dịch nạn Bá nháo .

               Xã hội dịch bá nháo 

                    Do vc nắm quyền 

              Khiến xh đảo điên

                  Tiền lũng lọan sai khiến

             Ăn luồng mọi cục diện

                   Bá đạo bọn thời cơ 

            Bạo lực kẻ nắm cờ

                  Nhân tính bay đi mất

            Sống bản năng thủ vật

                   Tư cách hạ thấp hèn

           Tâm nhơ nhuốc bùn đen 

                   Chánh tà bị nhiễu loạn

             Đạo đức gốc đứt đoạn 

                   Hỗn loạn dân lẫn quan

             Tâm trạng sống bất an 

                    Mê tín dị đoan sảng 

             Ngu si đến mù quáng

                   Sống kèn cựa bất nhân

            Giá trị đẹp mất dần

                     Giảo hoạt lọc lừa lấn

            Quỉ nhiễu tà kề cận

                   Chân lý bị đá văng

           “Chuyện ả đào “xì sằng 

                   Rừng ” dĩ bút”  bắng nhắng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: