Posted by: Mây Bắc Mỹ | Monday, March 18, 2019

Ai là Hiền tài?

Hiền tài nước Việt tìm ở đâu?

Mây Bắc Mỹ


Ai là Hiền tài?

      

          Cá nhân ai cũng có tư duy

  Cao thấp nông sâu từ nghĩ suy

           Kẻ sĩ can trường khi gặp biến

   Thất phu hữu trách sắn sàng thi

          Tự tin tự tại tâm vô uý

   Linh hoạt vững vàng đối hiểm nguy 

           Lỡ bước sa cơ không nhụt chí

   Hiền tài phò nước giữ an nguy
Mar.16/17

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: