Posted by: Mây Bắc Mỹ | Friday, July 6, 2018

Hội nghị Diên Hồng

VN hổm nay đười sư thống trị tà quyền vc, chúng công khi bá n nước cầu vinh .quan vc quỳ mọp ,run sợ tc khuất phục khống chế .luật đặc khu trá hình để vc hợp thức hoá cho TC tung hoành nuốt trọn VN .vc với bằng chứng cụ thể quá rõ ràng

Vc là lũ ươn hèn phản quốc.
Dân VN chúng ta phải làm gì lủc này đứng lên hay chịu chết mòn kiếp nô lệ ?

Cần toàn dân đứng lên đẹp tà quyền vc .chấn hưng lại VN 
Hướng chấn hưng hậu CS 

                     An dân trị quốc đãi hiền nhân 

           Dẹp loạn kiêu binh gian ác lộng

                    Bài học máu xuơng bài học sống 

            Thất phu tâm huyết thất phu cần
                    Điều quân khiển tướng ..đức tài rộng

              Đất nước thanh bình nhân bản trọng

                   Giáo dục nâng cao ý thức dân

             Phát huy văn hoá đẹp truyền thống 

8/8/.18

Mây Bắc Mỹ

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: