Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, April 18, 2018

Lề đường VN

Mây Bắc Mỹ

image

Lề đường VN

Cuộc sống vĩa hè giữa gió sương

Nắng mưa đói khổ sống lề đường

Tham quan phẻ phỡn tiền lương lẹo

Dân khổ mặc dân chẳng đoái thương

Cướp đất dân oan khắp cã nước

Đẩy dân thành “cái bang” thê lương

Một phường đãng cướp mưu tư lợi

Trấn lột dân đen bái Bắc phương<

20130418-120007.jpg

20130418-120413.jpg

20130722-194547.jpg

View original post


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: