Posted by: Mây Bắc Mỹ | Sunday, April 8, 2018

Tuồng tích cuội

Mây Bắc Mỹ

20140411-095826.jpg

Tuồng tích cuội

Lưỡi không xương cộng con leo lẻo

Bản chất gian manh vẫn đặc quẹo

Lòng xảo quyệt ngụy biện lũ heo

Mặt mo dầy mặt dầy lường lẹo
Méo mồm bốc thối mồm xiên xéo

Ma mánh xun xeo hút máu dân

Chấm mút ăn phần màn quắt quéo

Chú em lắt léo dính ăn phân?
Diễn tuồng “chú cuội” gạt ai chăng ?

Đánh lận con đen lưỡi uốn éo

Quan vẹm Cộng nô dối tỉnh queo

Bôi trơn mồm mép lời cong quẹo

10/4/14

Mây Bắc Mỹ

20140411-084020.jpg

20140411-084059.jpg

20140411-084228.jpg

>

View original post


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: