Posted by: Mây Bắc Mỹ | Sunday, April 8, 2018

Hành sử của chế độ đỏ

Mây Bắc Mỹ

image

image

Hành sử của chế độ đỏ

Chế độ Hà Nội phường xảo quyệt
Dùng công an trị lũ vô lương
Bi hài gian dối đám ô trược
Bức hại dân oan đến cụt đường
Tham nhũng làm càn mồm khoác lác
Trị an tồi tệ nát như tương
Sai nha công lý phò gian ác
Xã hội luông tuồng chuyện nhiễu nhương

MâyBắc Mỹ

image

image

20130406-101745.jpg

View original post


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: