Posted by: Mây Bắc Mỹ | Wednesday, November 12, 2014

Cúc cuối thu

IMG_4187-0.JPG

Cúc cuối thu

 Trang đài kiều diễm cúc làm duyên 

                Loài cúc đua chen nở rộ lên 

 Thu lạnh bao hoa tàn tạ hết 

               Giữa vườn thanh thoát cúc uy quyền

IMG_4186-0.JPG
Nov.12/14


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: